AVG.랭킹

** 최근 한달동안 20게임이상 회원들만 랭킹에 포함됩니다.

순위 등락 이름 소속클럽 Avg.
1 1 오태준 (Hd. 40) YG CAROM CLUB 1.691
2 1 오성욱 (Hd. 40) 구굴빌리아드 1.624
3 김재근 (Hd. 40) 인천주안CC 당구클럽 1.614
4 김현우 (Hd. 40) 상상이상당구클럽 1.570
5 김동룡 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.529
6 1 이영훈 (Hd. 40) 예원 당구 아카데미 1.444
7 1 박경근 (Hd. 35) 캐롬스팟 당구클럽 1.442
8 2 송현일 (Hd. 40) DS클럽(오산) 1.363
9 8 윤영환 (Hd. 35) 당구충전소 1.360
10 2 이종훈 (Hd. 35) 메이저당구장(대구) 1.359
11 2 길우철 (Hd. 35) YG CAROM CLUB 1.359
12 4 이준수 (Hd. 22) 스타디움 당구클럽 1.349
13 2 김진태 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.348
14 이정익 (Hd. 40) 논현 NK당구클럽 1.344
15 참새 (Hd. 30) 스카이 당구클럽 1.344
16 2 이희진 (Hd. 35) 123당구클럽 1.339
17 5 조건휘123 (Hd. 35) 빌메이트당구클럽 1.327
18 1 강찬형 (Hd. 35) 라운지 당구클럽 1.316
19 6 박준영 (Hd. 40) 왕당구클럽 (천안) 1.315
20 1 장병대 (Hd. 40) 캐롬파크 당구클럽 1.294
21 3 김창호 (Hd. 35) VIP 당구클럽 1.272
22 8 스킬 (Hd. 30) 스킬당구장(성산동) 1.271
23 1 포항현이 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.271
24 4 한동우 (Hd. 35) 빌메이트당구클럽 1.270
25 5305 김남수 (Hd. 35) carombox 1.264
26 이상태 (Hd. 35) 최성원 K당구 1.253
27 11 윤근수 (Hd. 26) 스카이 당구클럽 1.247
28 5 김인호 (Hd. 37) JB CAROMCLUB 1.244
29 4 김현일 (Hd. 35) SM당구클럽 1.237
30 7 조이 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.235
31 4 이관희 (Hd. 35) carombox 1.232
32 7 신승욱 (Hd. 35) 명지 24시 당구클럽 1.229
33 3 기분좋은날 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.229
34 3 정시용 (Hd. 33) 스카이당구클럽 1.228
35 5368 이승현 (Hd. 33) 콘테이너클럽 1.226
36 11 권기영 (Hd. 35) 김치빌리아드(대구 중앙점) 1.218
37 10 김정우 (Hd. 35) 영화캐롬클럽 1.216
38 6 이창보 (Hd. 35) 제주캐롬클럽 1.213
39 3 정진수 (Hd. 35) CM 당구클럽 1.213
40 10 조규완 (Hd. 35) 롤링스톤당구클럽 1.206
41 7 윤균호 (Hd. 35) 캐롬1번가 1.202
42 13 김현일 (Hd. 35) SM당구클럽 1.200
43 8 군호 (Hd. 40) 월드당구클럽 1.199
44 이영천 (Hd. 40) 컨테이너클럽 1.198
45 5 이상재 (Hd. 35) 유니빌리어드 1.196
46 3 박이승 (Hd. 35) 위례드림당구클럽 1.195
47 6 맙소사 (Hd. 32) SBS 당구클럽 1.192
48 3 심의경 (Hd. 32) 유니빌리어드 1.172
49 3 이상현 (Hd. 35) 하이런 당구클럽 1.170
50 6 곽철용 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.167
51 5291 콰트로포르테 (Hd. 35) 컨테이너클럽 1.164
52 24 탁알 (Hd. 32) 특실당구클럽(복현동) 1.163
53 7 제이에스 (Hd. 40) JS빌리어즈 1.159
54 13 권용학 (Hd. 35) 뷰빌리어드(울산) 1.159
55 8 서대현 (Hd. 40) 롤링스톤당구클럽 1.158
56 9 조준혁 (Hd. 35) 맘모스당구클럽(신사동) 1.152
57 8 강승구 (Hd. 35) 인천주안CC 당구클럽 1.151
58 17 마스타 (Hd. 35) 아프리카 당구클럽 1.148
59 11 이해동 (Hd. 32) carombox 1.146
60 3 박선호 (Hd. 32) 스카이 당구클럽 1.146
61 2 천주영 (Hd. 35) CNP당구클럽(목포) 1.146
62 9 김세영 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.143
63 15 오동욱 (Hd. 28) 스카이 당구클럽 1.136
64 3 하종수 (Hd. 35) 프라임당구클럽 1.130
65 3 양봉석 (Hd. 32) 씨앤지 클럽 1.130
66 8 민종현 (Hd. 32) 스카이당구클럽 1.129
67 2 장유진 (Hd. 32) 광명시 하안동 SBS당구클럽 1.123
68 14 김유환 (Hd. 35) 뉴코리아당구클럽(명동) 1.122
69 1 상리 (Hd. 32) CL당구클럽(신정동) 1.119
70 22 오태진 (Hd. 32) LK 당구장 1.110
71 11 권혁준 (Hd. 32) 유니빌리어드 1.110
72 김정호 (Hd. 33) 명신당구클럽 1.109
73 4 김재운 (Hd. 40) 까리뇨코리아 빌리어드 1.109
74 24 소재승 (Hd. 32) 스카이당구클럽 1.109
75 6 오나라 (Hd. 35) J-1 BILLIARDS CLUB 1.109
76 13 정건표 (Hd. 35) 빌맨당구클럽 1.107
77 2 김병길 (Hd. 35) 와라와라 당구클럽 1.105
78 7 장훈희 (Hd. 32) 신대방SBS당구장 1.104
79 20 박준현 (Hd. 35) 뷰빌리어드(울산) 1.101
80 이병주 (Hd. 33) 부엉이빌리어드 1.101
81 19 김정규 (Hd. 35) 우림당구클럽 1.099
82 3 박선삼 (Hd. 35) 마포당구클럽 1.098
83 17 신기웅 (Hd. 35) SM당구클럽 1.096
84 7 이병주. (Hd. 33) 당구충전소 1.095
85 21 성덕호 (Hd. 32) 무실당구클럽 1.092
86 2 다물 (Hd. 35) 스카이당구클럽 1.086
87 7 강사부 (Hd. 35) 빌맨당구클럽 1.085
88 9 이동기 (Hd. 33) JK당구클럽 1.085
89 8 하재섭 (Hd. 32) 구굴빌리아드 1.084
90 6 홍종화 (Hd. 32) 영화캐롬클럽 1.082
91 5 도현아빠 (Hd. 35) 서울산당구클럽 1.075
92 5 오충권 (Hd. 27) 스카이 당구클럽 1.074
93 17 김한형 (Hd. 35) 인천주안CC 당구클럽 1.073
94 20 이순몽 (Hd. 35) 유니빌리어드 1.071
95 7 이동욱 (Hd. 30) 한솔당구클럽 1.069
96 13 마경민 (Hd. 35) 신대방SBS당구장 1.068
97 28 김형준 (Hd. 30) 스카이당구클럽 1.066
98 64 봉승균 (Hd. 32) 도깨비 당구클럽(수원) 1.065
99 42 고드롱 (Hd. 35) 영화캐롬클럽 1.061
100 11 김명관 (Hd. 32) 영화캐롬클럽 1.059