AVG.랭킹

** 최근 한달동안 20게임이상 회원들만 랭킹에 포함됩니다.

순위 등락 이름 소속클럽 Avg.
1 최성원 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.915
2 허정한 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.826
3 블롬달 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.815
4 1 니코스 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.786
5 1 오성욱 (Hd. 40) CM 당구클럽 1.702
6 2 오태준 (Hd. 40) YG CAROM CLUB 1.686
7 1 윤성하 (Hd. 40) 스카이당구클럽 1.616
8 3 최완영 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.604
9 2 조치연 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.591
10 4451 김봉철 (Hd. 40) 마포당구클럽 1.588
11 1 김현우 (Hd. 40) 상상이상당구클럽 1.576
12 김재근 (Hd. 40) 인천주안CC 당구클럽 1.496
13 박현규 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.494
14 신정주 (Hd. 35) 논현 NK당구클럽 1.462
15 김현우 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.451
16 김동룡 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.440
17 4 이정익 (Hd. 40) 캐롬파크 당구클럽 1.437
18 1 정찬국 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.433
19 2 참새 (Hd. 30) 스카이 당구클럽 1.431
20 2 장남국 (Hd. 40) 서울캐롬클럽 1.429
21 2 신대방다마짱 (Hd. 40) 신대방SBS당구장 1.402
22 2 이희진 (Hd. 35) 123당구클럽 1.398
23 2 김봉석 (Hd. 28) 스카이 당구클럽 1.391
24 이대웅 (Hd. 40) 도깨비 당구클럽(수원) 1.379
25 2 김남수 (Hd. 35) carombox 1.372
26 4 강인원 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.367
27 1 시비시디스 (Hd. 35) 신대방SBS당구장 1.365
28 4479 박정민 (Hd. 40) DREAM KOREA CAROM CLUB 1.357
29 3 김영호 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.351
30 4463 조오복 (Hd. 40) 세종당구장(오송) 1.348
31 4708 문호범 (Hd. 35) 코줌큐스코 1.347
32 1 한동우 (Hd. 35) 빌메이트당구클럽 1.336
33 송현일 (Hd. 40) DS클럽(오산) 1.330
34 5 오동욱 (Hd. 27) 스카이 당구클럽 1.324
35 1 이연성 (Hd. 35) 인천주안CC 당구클럽 1.318
36 8 추프로 (Hd. 40) 한큐당구클럽 1.310
37 2 최호일 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.305
38 4456 이승현 (Hd. 33) 콘테이너클럽 1.300
39 3 포항현이 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.289
40 5 최재영 (Hd. 27) 스카이 당구클럽 1.287
41 4 우승재 (Hd. 40) 부엉이빌리어드 1.286
42 5 김정섭 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.285
43 4463 박명규 (Hd. 40) 상상이상당구클럽 1.280
44 4 김현중 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.275
45 3 윤근수 (Hd. 26) 스카이 당구클럽 1.274
46 5 정승일 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.267
47 9 곽철용 (Hd. 33) VIP 당구클럽 1.254
48 5 장병대 (Hd. 40) 캐롬파크 당구클럽 1.252
49 3 김준태 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.245
50 6 조규완 (Hd. 35) 롤링스톤당구클럽 1.244
51 3 김정규 (Hd. 35) 우림당구클럽 1.224
52 7 조이 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.221
53 1 당사인 (Hd. 35) VIP 당구클럽 1.217
54 4 이준수 (Hd. 22) 스타디움 당구클럽 1.210
55 6 박준영 (Hd. 37) 왕당구클럽 (천안) 1.207
56 5 이관희 (Hd. 35) 캐롬스팟 당구클럽 1.206
57 4 김일철 (Hd. 35) DS클럽(일산) 1.199
58 11 구민수 (Hd. 35) CM 당구클럽 1.199
59 3 오성규 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.195
60 11 이창보 (Hd. 35) 제주캐롬클럽 1.195
61 6 김형준 (Hd. 30) 스카이당구클럽 1.186
62 3 김군호 (Hd. 35) 월드당구클럽 1.178
63 4480 군호 (Hd. 40) 월드당구클럽 1.170
64 4 김병길 (Hd. 35) 와라와라 당구클럽 1.169
65 3 윤민섭 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.168
66 2 장유진 (Hd. 32) 광명시 하안동 SBS당구클럽 1.167
67 4500 김정섭 (Hd. 40) 맘모스당구클럽(신사동) 1.167
68 1 김재현 (Hd. 33) 유니빌리어드 1.165
69 8 신승욱 (Hd. 35) 스타당스 24시 1.160
70 3 윤영환 (Hd. 35) 당구충전소 1.156
71 6 지경수 (Hd. 32) 캐롬파크 당구클럽 1.152
72 이승훈 (Hd. 35) 캐롬파크 당구클럽 1.145
73 7 조화우 (Hd. 35) MVL Billiards 엠블 1.140
74 17 기분좋은날 (Hd. 35) 조이빌리아드클럽 1.138
75 9 김광현 (Hd. 35) 뉴코리아당구클럽(회기역) 1.135
76 13 소재승 (Hd. 32) 스카이당구클럽 1.133
77 4564 조연박 (Hd. 35) 김치당구클럽부산 1.126
78 4 오프로남편 (Hd. 35) JOY Billiards Club 1.121
79 22 손민한 (Hd. 24) 스카이 당구클럽 1.120
80 12 김상호 (Hd. 35) 맘모스당구클럽(신사동) 1.118
81 1 이승환 (Hd. 25) 스카이 당구클럽 1.116
82 13 정진수 (Hd. 33) CM 당구클럽 1.114
83 3 박성태 (Hd. 32) 나이스당구클럽(부산) 1.110
84 3 심민준 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.110
85 9 서백 (Hd. 32) 다이아몬드 당구클럽 1.109
86 5 민종현 (Hd. 32) 스카이당구클럽 1.107
87 10 이상현 (Hd. 32) 하이런 당구클럽 1.106
88 13 조수현 (Hd. 40) MVL Billiards 엠블 1.105
89 19 오충권 (Hd. 27) 스카이 당구클럽 1.105
90 11 최철호 (Hd. 32) 빌리아드타운 1.102
91 1 이만식 (Hd. 35) 김치빌리아드(대구) 1.101
92 9 박성우 (Hd. 35) DS클럽(일산) 1.099
93 8 서대열 (Hd. 35) 풀코 당구장 1.099
94 2 하종수 (Hd. 35) 프라임당구클럽 1.098
95 4503 은찬엄마 (Hd. 35) 논현 NK당구클럽 1.097
96 8 이병주. (Hd. 33) 당구충전소 1.096
97 15 정승환 (Hd. 32) CAROM CLUB (분당) 1.096
98 5 오태진 (Hd. 32) LK 당구장 1.087
99 12 정시용 (Hd. 33) 신대방SBS당구장 1.085
100 1 봉승균 (Hd. 30) 도깨비 당구클럽(수원) 1.081